Tilrettelegging for feiing og uttak av sot

Tilgjengelighet for feiing

Skorsteiner som er lavere enn 1,2 m over taket, kan feies fra toppen. Skorsteiner som ikke kan feies fra taket, eller som er høyere enn 1,2 m over taket eller feieplattform, må utstyres med feieluke. Figur 1 a og b viser hvordan krav om tilgjengelighet for feier og feierens renseverktøy kan tilfredsstilles i slike tilfeller. I enkelte kommuner kan det likevel være andre krav, spesielt med hensyn til hvor høyt over feieluka det er mulig å feie. Dette bør man derfor sjekke med det lokale feiervesenet i hvert enkelt tilfelle.


Der hvor det må feies fra tak, skal feieren ha tilfredsstillende atkomst opp til og på taket. Kravene følger av arbeidsmiljølovens Forskrift om stillaser, stiger og arbeid på tak m.m.

Krav til høyde og plassering av feieluke ved feiing fra loft. Fri bredde foran feieluka bør være minst 1,0 m.

Fig 1a. Krav til høyde og plassering av feieluke ved feiing fra loft. Fri bredde foran feieluka bør være minst 1,0 m.


Feiing via feieluke plassert over tak. Det fins prefabrikkerte feieplattformer for montering som vist på figuren.

Fig 1b. Feiing via feieluke plassert over tak. Det fins prefabrikkerte feieplattformer for montering som vist på figuren.


Sotfjerning

I bunnen av skorsteinen må det være muligheter for å ta ut sot. Fri avstand foran sotluke bør være minst 1 m. Høyden over golvet må være minst 300 mm. Bunnen i sotluka bør pusses og glattes med skråning innover for å hindre at sotvann renner ut av luka. Nedre kant av røykrørinnføring fra ildsted bør ligge minst 200 mm høyere enn den øvre kanten på sotluka, se fig. 2. For skorstein montert på toppen av et ildsted hvor sot kan tas ut gjennom ildstedet, kan man sløyfe sotluke.


Bunn av skorstein med sotluke

Fig 2. Bunn av skorstein med sotluke


Brannsikkerhet ved luker

Feieluker og sotluker må ikke plasseres i garasje eller i rom hvor det kan forekomme brennbare gasser. Lukene må ikke komme nærmere brennbare materialer enn 300 mm, av hensyn til varmeutviklingen ved eventuell skorsteinsbrann. Alternativt kan brennbart materiale tildekkes med en plate av ubrennbart materiale, se fig. 3. Under luka skal golv av brennbart materiale dekkes med en ubrennbar plate i en horisontal avstand fra luka på minst 300 mm. Feieluker og sotluker skal ha produktdokumentasjon.


Avstand fra feieluke eller sotluke til brennbart materiale og beskyttelse av golv

Fig 3. Avstand fra feieluke eller sotluke til brennbart materiale og beskyttelse av golv


Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!