Overordnede krav

Denne oppføringen gjelder for installering av eldre ildsteder uten dokumentasjon og monteringsanvisning. Retningslinjene kan benyttes ved reinstallering av gamle ovner, i første rekke ovner fra før 1940 som er definert som bevaringsverdige. Ovner produsert før 1.7.1997, men etter 1940, kan kun tas ned og settes opp igjen i samme bruksenhet, av hensyn til krav om begrensning av partikkelutslipp.


Søknadsplikt

Gamle regler

Reinstallering av ildsted krever ikke søknad og tillatelse, men tiltaket skal meldes til brann- og feiervesenet i kommunen, og det skal gjennomføres en kvalifisert kontroll.


Krav om utslippsbegrensning

Lukkede, vedfyrte ildsteder må ikke gi større partikkelutslipp enn angitt i NS 3059. Gamle ovner oppfyller normalt ikke disse grenseverdiene. Kravet har ikke tilbakevirkende kraft for installerte ildsteder, men gjelder i utgangspunktet ved all montering av ildsteder, også hvis man gjenoppbygger et eldre ildsted. Hvis et eksisterende ildsted tas ned og settes opp igjen i samme bruksenhet (reinstallering), er det imidlertid unntatt fra utslippskravene. Lukkede, vedfyrte ildsteder produsert før 1940 kan også unntas fra utslippskravene ut fra antikvariske hensyn, selv om de blir satt opp på nytt sted.


Følgende ildsteder er unntatt fra utslippskravet fordi de på grunn av fyringsmønster og driftstid antas å forurense lite:

– Åpne ildsteder

– Ovner for matlaging

– Badstuovner


Fundament og bæreevne

Generelt. Ildsteder skal stilles opp på underlag som tåler vekten av ildstedet. Golvet skal ha tilstrekkelig stivhet mot nedbøyninger og rystelser slik at det ikke blir sprekker i ildstedet eller røykkanalen. Eget fundament eller avstiving av golvet kan være nødvendig.


Lette ovner. Vanlige trebjelkelag har som regel tilstrekkelig bæreevne og stivhet til at man kan montere lette ovner uten ytterligere fundamentering. De fleste støpejernsovner er lette nok, men antikvariske støpejernsovner kan være tunge på grunn av stor godstykkelse. Det er viktig at underlaget er plant, særlig for høye ovner.


Tyngre ildsteder. Gamle jernovner samt murte ildsteder kan ha en betydelig vekt, og kan kreve et støpt eller murt fundament, eventuelt annen understøttelse som er dimensjonert for belastningen i det aktuelle tilfellet. Kakkelovner, store klebersteinsovner og murte peiser må på grunn av sin tyngde stilles opp på bærende fundament beregnet for den aktuelle belastningen.


Fundament for skorsteiner. Skorstein av tegl eller annet tungt materiale må stå på murt eller støpt fundament med brannmotstand minst REI 60 A2-s1,d0 (A 60).


Feiing

Det skal være mulig å feie et ildsted. Det vil stort sett si at man skal ha tilgang til blant annet røykkanaler gjennom luker som kan åpnes. Dersom man skal sette opp igjen et eldre ildsted som ikke har tilstrekkelig mulighet for feiing, kan det lokale feiervesenet kreve at man bygger om ildstedet. En slik ombygging kan bestå i å lage flere feieluker eller å stenge av røykkanaler som vanskelig lar seg feie. Et krav om ombygging bør veies opp mot eventuelle antikvariske hensyn. Kakkelovner må bygges med feieluke for røykrøret. Man kommer til for å feie røykkanalene i en kakkelovn ved å ta ut løstmurte, kone steiner i ildrommet og i krona.


Brannmur

Brannmurer som bygges foran vegg med brennbare materialer, må være minst 100 mm tykk og utført i teglstein, betong, betongstein, lettklinker eller porebetong. Brannmurer som monteres uten spalte mot vegg, må ha skjermplate. Man kan bruke brannmurpanel med brannteknisk dokumentasjon i stedet for brannmur forutsatt at monteringsanvisningen fra leverandøren blir fulgt. Nødvendig størrelse på brannmuren er vist i figuren under. Se også tegningen over. Brannmuren må ikke tapetseres nærmere ildsted og røykrør enn 300 mm.Oppstillingsvilkår for ildsteder uten dokumentasjon. Eksemplene forutsetter at det ikke er brennbar vegg eller brennbar kledning bak brannmuren. I motsatt fall må det være skjermplate mellom ildsted og brannmur som angitt

Oppstillingsvilkår for ildsteder uten dokumentasjon. Eksemplene forutsetter at det ikke er brennbar vegg eller brennbar kledning bak brannmuren. I motsatt fall må det være skjermplate mellom ildsted og brannmur som angitt.


Kontakt oss

Finner du ikke det du leter etter? Send oss gjerne en email!